Quy định và bố cục và nội dung luận văn thạc sĩ trường Đại học Thành Đông

0
1157

Luận văn thạc sĩ là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính học viên theo đuổi chương trình thạc sĩ. Kết quả này là sản phẩm lao động khoa học của chính tác giả, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Vậy một luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Thành Đông sẽ được trình bày với bố cục và nội dung như thế nào?

Quy định và bố cục và nội dung luận văn thạc sĩ
                         Quy định và bố cục và nội dung luận văn thạc sĩ

Bố cục và nội dung luận văn thạc sĩ

Số phần, số chương của luận văn tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương như sau:

Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài luận văn
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối thượng nghiên cứu
 4. Phạm vị nghiên cứu
 5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
 7. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1. Cơ sở lý thuyết

 • Nêu rõ các khái niệm, định nghĩa về chủ điểm nghiên cứu.
 • Nêu các lý thuyết nền tảng liên quan đến đề tài nghiên cứu.

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Học viên cần tập trung:

Hệ thống hóa tất cả các công trình, bài viết đã được công bố, kể cả các luận văn thạc sĩ liên quan mật thiết đến đề tài luận văn  hoặc liên quan mật thiết đến các vấn đề cần được đề cập trong luân văn.

Phân tích, đánh giá và nêu rõ những mặt thành công và mức độ thành công của các công trình này trong các việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài luận văn hoặc liên quan mất thiết đến các vấn đề cần được đề cập trong luận văn; những quan điểm, luận điểm đã được thừa nhận rộng rãi, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong những công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

Phân tích, đánh giá và nêu rõ những vấn đề còn tồn tại liên quan đến đề tài luận văn mà trong các công trình nói trên đã đề cập, nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để hoặc còn đang có ý kiến khác nhau hoặc còn đang bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu.

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn và xác định những vấn đề thuộc nội dung luận văn mà tác giả cần và sẽ tập trung giải quyết.

Đại học Thành Đông tổ chức buổi bảo vệ luận văn cho lớp MBA – K2
               Đại học Thành Đông tổ chức buổi bảo vệ luận văn cho lớp MBA – K2

Chương 2: Thực trạng vấn đề đang nghiên cứu

Trong chương này tác giả trình bày cụ thể các công việc điều tra, khảo sát, thu nhập thông tin, số liệu thu nhập được theo từng chỉ tiêu khảo sát.

Trình bày lần lượt theo từng nội dung nghiên cứu, mỗi nội dung là một mục của chương. Trông mỗi mục trình bày các thông tin, số liệu thu nhập được theo từng chỉ têu khảo sát.

Trình bày phần thảo luận theo từng vấn đề đã nghiên cứu giải quyết. Thảo luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khao học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của tác giả khác, thông qua các tài liệu tham khảo. Những thông tin sử dụng trong phần thảo luận có thể là những nghiên cứu trước đã được tổng hợp trong chương Tổng quan tình hình nghiên cứu hoặc là những ý kiến phân tích và nhận định của chính tác giả.

Mỗi vấn đề thảo luận phân tích, đánh giá cần nêu bật được:

 • Mặt mạnh, mặt ưu điểm của nội dung khảo sát?
 • Những hạn chế tồn tại?
 • Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại?

Các hạn chế, bất cập và nguyên nhân của bất cập cần được đúc kết rõ ràng, để làm căn cứ cho các giải pháp mà tác gia sẽ trình bày ở chương 3 tiếp theo.

Lễ trao bằng thạc sĩ tại Đại học Thành Đông
                            Lễ trao bằng thạc sĩ tại Đại học Thành Đông

Chương 3: Giải pháp

Nội dung chương 3 là các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công việc. Các giải pháp gồm 2 phần:

 • Các giải pháp khắc phục các hạn chế, bất cập đã rút ra cuối chương 2
 • Các giải pháp cải tiến, nâng chất lượng công việc cao hơn.

Như vậy, nội dung chương 2 và chương 3 có mối liên quan trực tiếp với nhau.

Kết luận và kiến nghị

Kết luận chỉ trình bày những kết quả mới, khẳng định ngắn gọn, rõ ràng những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu, không có lời bàn và bình luận thêm.

Phần kiến nghị phải xuất phát từ nội dung nghiên cứu. Đề nghị phải cụ thể, rõ ràng thiết thực và có thể áp dụng được.

Có thể kiến nghị những nội dung cần nghiên cứu tiếp theo đề hoàn thiện hơn đề tài tác giả đã nghiên cứu.

Danh mục công trình công bố của tác giả

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

Danh mục tài liệu tham khảo

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn thạc sĩ và được trình bày theo quy định.

Phụ lục (nếu có)

Vừa rồi là cách để học viên đang theo học tại Đại học Thành Đông có thể tham khảo trước khi bắt tay vào làm luận văn thạc sĩ.

>>> Xem thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trường Đại học Thành Đông

Tư vấn miễn phí

Hotline: 0934.552.189