Khám phá bộ môn nguyên lý quản trị cùng lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh

0
879

Ngày 6/7, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã học môn Nguyên lý quản trị một học phân rất quan trọng với một nhà quản trị tương lai dưới sự hướng dẫn của TS Đặng Thị Kim Thoa. Giờ học diễn ra khá sôi nổi với sự thảo luận của các học viên.

Khám phá bộ môn nguyên lý quản trị cùng lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh
          Khám phá bộ môn nguyên lý quản trị cùng lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mục tiêu học phần

Mục tiêu của môn học Nguyên lý quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị. Học viên sẽ hiểu được các khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị, nguồn gốc và nội dung của các lý thuyết quản trị, môi trường kinh doanh, thông tin và quyết định quản trị.

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ:

– Hiểu rõ nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị;

– Hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị;

– Có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.

Mục tiêu của học phần nguyên lý quản trị
                              Mục tiêu của học phần nguyên lý quản trị

Học phần môn Nguyên lý quản trị

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

1.1 Khái niệm và vai trò của quản trị

1.2 Các cách tiếp cận về quản trị

1.3 Các chức năng và lĩnh vực quản trị

1.4 Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị

1.5 Kỹ năng quản trị

CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

2.1 Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị

2.2 Các lý thuyết quản trị cổ điển

2.3 Lý thuyết tâm lý xã hội

2.4 Lý thuyết quản trị hệ thống

2.5 Lý thuyết định lượng

2.6 Lý thuyết quản trị Nhật Bản

Nội dung của học phần Kinh tế học quản lý
                              Nội dung của học phần Kinh tế học quản lý

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

3.1 Khái niệm môi trường kinh doanh

3.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô

3.2.1 Môi trường kinh tế

3.2.2 Môi trường chính trị

3.2.3 Môi trường xã hội

3.2.4 Môi trường công nghệ

3.2.5 Môi trường tự nhiên

3.3 Các yếu tố môi trường ngành

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

4.1 Thông tin trong quản trị

4.2 Quá trình thông tin

4.3 Phân loại thông tin

4.4 Quyết định quản trị

4.5 Quá trình ra quyết định