Cùng lớp Thạc sĩ kế toán tìm hiểu các loại hình kiểm toán

0
672

Tuần qua, các học viên lớp Thạc sĩ kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có những giờ tìm hiểu các loại hình kiểm toán sôi nổi. Học phần được giảng dạy bởi Tiến sĩ Phạm Ngọc Quang. Mời bạn đọc hiểu hơn về học phần cũng như không gian học tập của lớp Thạc sĩ kế toán cùng Cao học kinh tế.

Lớp Thạc sĩ kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á
                      Lớp Thạc sĩ kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á

Nội dung học phần

Nội dung học phần các loại hình kiểm toán được chia thành 4 nội dung rõ ràng:

Kiến thức được thiết kế khoa học
                                        Kiến thức được thiết kế khoa học

Chuyên đề 1: Khái niệm chung về các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến

  • Các loại hình kiểm toán quốc tế phổ biến
  • Phân biệt kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ
  • So sánh kiểm toán BCTC và kiểm toán hoạt động

Chuyên đề 2: Kiểm toán hoạt động

  • Kiểm toán hoạt động: mục tiêu và quy trình kiểm toán
  • Phân tích rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát chu trình bán hàng trong kiểm toán hoạt động chu trình bán hàng

Chuyên đề 3: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro trong KiT hoạt động

  • Phương pháp kiểm toán hoạt động dựa trên đánh giá rủi ro
  • Case study

Chuyên đề 4: Kiểm toán báo cáo tài chính – các khoản mục chính

  • Kiểm toán BCTC: mục tiêu và quy trình kiểm toán
  • Xác định rủi ro và kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản phải thu
  • Case study

Lợi ích của học phần

Học viên học tập sôi nổi
                                         Học viên học tập sôi nổi

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ đạt được:

Những kiến thức nâng cao về các loại hình kiểm toán, tập trung vào kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính.

Học viên sẽ có khả năng nhận biết, hiểu và áp dụng phương pháp để kiểm toán tính hiệu quả và kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và kiểm toán các chu trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thêm nữa, học viên sẽ được tiếp cận và cũng có khả năng áp dụng các phương pháp thu thập bằng chứng cho các khoản mục trọng yếu trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp.