Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

0
2215

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp? Bài viết sau đây sẽ mô tả chi tiết những thông tin bạn đang quan tâm.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
                                                         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp: Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.

Các dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, những khoản đầu tư tài chính dài hạn, mua sắm hoặc thanh lý các tài sản cố định.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
                                                      Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các dòng tiền thu, chỉ trong một kì hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với bảng cân đối kế toánbáo cáo kết quả kinh doanh, chúng tạo nên một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Các đối tượng sử dụng bản báo cáo lưu chuyển biết doanh nghiệp đã tạo ra tiền từ những nguồn nào và chi tiêu tiền cho những mục đích gì. Trên cơ sở đó, giúp các đối tượng sử dụng đánh giá về khả năng trang trải công nợ, chi trả cổ tức trong tương lai của doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
                                          Cách lập một báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chứa những thông tin bổ sung để đánh giá về hiệu quả hoạt động trong kì hiện tại và dự báo triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai mà đôi khi báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp báo cáo lỗ do phát sinh các khoản chi phí lớn không chi tiền, như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dự phòng nợ phải trả, thể hiện tình hình tài chính u ám của doanh nghiệp. Nó là nguồn cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ với các nhà cung cấp tín dụng, khách hàng, người lao động và các nhà đầu tư trong tương lai gần của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có những trường hợp doanh nghiệp trong thời kì tăng trưởng mạnh, sử dụng nhiều tiền để mở rộng khối lượng hàng bán trong khi nguồn tiền thu về từ khách hàng thường chậm hơn so với thời điểm thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Điều này dẫn tới sự nguy hiểm trong tình hình tài chính của doanh nghiệp: mặc dù có lợi nhuận (trên báo cáo kết quả kinh doanh) nhưng hoạt động kinh doanh có thể đã sử dụng tiền nhiều hơn so với số tiền tạo ra, khi đó doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ cũng như chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư.

>>> Xem thêm: Tuyển sinh chương trình học Giám đốc tài chính (CFO)