3 báo cáo không thể thiếu cho việc phân tích tài chính doanh nghiệp

0
827

Phân tích tài chính là một nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nó giúp nhà quản trị nắm bắt được chính xác tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Vậy để quá trình phân tích và xây dựng báo cáo tài chính cần có những thông số từ những báo cáo nào? Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau.

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là bản báo cáo chứa những số liệu rất cần thiết để sử dụng trong quá trình phân tích tài chính nó phản ánh tình hình xuất kinh doanh của doanh nghiệp có đạt hiệu quả đề ra hay không. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho biết sự dịch chuyển của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dự kiến năng suất hoạt động trong tương lai. Báo cáo đồng thời cũng giúp cho nhà phân tích so sánh doanh thu và số tiền thực nhập quỹ khi bán hàng hoá, dịch vụ với tổng chi phí phát sinh và số tiền thực xuất quỹ để vận hành doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, có thể xác định được kết quả kinh doanh trong năm. Như vậy, báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Báo cáo kết quả kinh doanh

Thông thường 1 bản báo cáo kết quả kinh doanh gồm 3 phần

Phần 1: Lãi, lỗ.

Phần 2: Tình hình hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước của doanh nghiệp

Phần 3: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được lập trên cơ sở các tài liệu:

  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kỳ trước.
  • Sổ kế toán trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 tới loại 9.
  • Sổ kế toán TK 333 “Thuế GTGT phải nộp” và các TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”.

Tác dụng của việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thể hiện về doanh thu, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của doanh nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho ta đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp đang lãi hay bị lỗ, so sánh tỷ lệ giữa vốn bỏ ra và lợi nhuận thu về. Từ đó tính được tốc độ tăng trưởng của kỳ này so với kỳ trước và dự đoán tốc độ tăng trong tương lai.

Việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh sẽ giúp ta có những nhận định sâu sắc và đầy đủ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời gian nhất định. Bản chất bảng cân đối kế toán là thống kê, tổng hợp cân đối giữa tổng tài sản với vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả.

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Bảng cân đối kế toán

Để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu là bản cân đối kế toán. Thông qua nó cho phép ta phân tích, đánh giá tổng quát tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán có 2 hình thức trình bày:

Hình thức cân đối hai bên: Bên trái là tổng tài sản, bên phải là tổng nguồn vốn.

Hình thức cân đối hai phần liên tiếp: phần trên là tổng tài sản, phần dưới là tổng nguồn vốn.

Mỗi phần đều có số tổng cộng và số tổng cộng của hai phần luôn luôn bằng nhau.

Tài sản = Nguồn vốn

Tài sản cố định + Tài sản lưu động = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Bảng cân đối kế toán có tác dụng gì?

  • Cho biết một cách khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về tổng tài sản và tổng nguồn vốn.
  • Thấy được sự biến động của các loại tài sản trong doanh nghiệp: tài sản cố định, tài sản lưu động.
  • Khả năng thanh khoản của doanh nghiệp qua các khoản thu và các khoản phải trả.
  • Cho biết cơ cấu vốn và phân bổ nguồn vốn trong doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Nên theo học Thạc sĩ Kế toán ở đâu tại Hà Nội?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính bắt buộc mà mỗi doanh nghiệp nào cũng cần lập để cung cấp cho người sử dụng thông tin của doanh nghiệp. Nếu bảng cân đối kế toán cho biết những nguồn lực tài sản và nguồn gốc của những tài sản đó; và báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu nhập và chi phí phát sinh để tính được kết quả lãi, lỗ trong một kỳ kinh doanh, thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến dòng tiền ra vào trong doanh nghiệp, tình hình thu chi ngắn hạn của doanh nghiệp. Những luồng vào ra của tiền và các khoản coi như tiền được tổng hợp thành ba nhóm: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động bất thường.

Trên đây là 3 báo cáo phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Từ thông số của các bản báo cáo nhà phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ tiến hành nghiên cứu và lập báo cáo tài chính và trình bày báo cáo trước ban lãnh đạo, đề xuất kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn nhằm đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.