7 nguyên tắc vàng khi lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

0
403

Báo cáo tài chính giữ một vai trò rất quan trọng, nó thể hiện tình hình sức khỏe tài chính trong doanh nghiệp. Vậy nhà phân tích tài chính đã sử dụng những nguyên tắc lập báo cáo tài chính như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính doanh nghiệp

7 nguyên tắc vàng khi lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Trung thực

Với tất cả các báo cáo với Ban giám đốc để phải có tính trung thực, đặc biệt với báo cáo tài chính. Trong một báo cáo tài chính nhà phân tích cần trình bày trung thực về tình hình tài chính hiện tại, các đặc điểm kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh trong các báo cáo. Khi nguyên tắc này được đảm bảo xuyên suốt báo cáo sẽ giúp những đối tượng sử dụng báo cáo tài chính thu nhận và phân tích đúng đắn mọi tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn.

lập báo cáo tài chính
Trung thực trong quá trình lập báo cáo tài chính

Kinh doanh liên tục, liên tục

Khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá khả năng kinh doanh liên tục và lập báo cáo phải dựa trên cơ sở kinh doanh liên tục. Ngoại trừ, trường hợp nhận biết được những đáu hiệu của giải thể, phá sản hoặc giảm phần lớn quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất kinh doanh thì báo cáo tài chính phải thể hiện chi tiết các trường hợp đó.

Lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán

Quá trình lập báo cáo tài chính phải được trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo theo những nguyên tắc, cơ sở, quy định của chế độ kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng. Việc lựa chọn, áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình kinh doanh và ngành kinh doanh. Mỗi loại hình và ngành nghề kinh doanh có những đặc điểm riêng nên cần có sự lựa chọn chế độ kế toán và được Bộ tài chính chấp nhận.

Nguyên tắc trọng yếu và sự hợp nhất

Khi áp dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin trọng yếu riêng, không được tổng hợp thông tin trọng yếu với các thông tin không trọng yếu làm cho người sử dụng thông tin của báo cáo tài chính bị hạn chế, không đầy đủ hay có thể bị sai lệch. Thông tin trong yếu là những thông tin có tính chất quyết định, liên quan tới nhiều quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Các thông tin này không thể thiếu được quá trình nhận biết khả năng tài chính và ra quyết định kinh doanh đối với những người sử dụng.

Với những thông tin không trọng yếu hay đơn lẻ, để dễ hiểu thì có thể tổng hợp được thì cần phải phản ánh dưới dạng thông tin tổng quát.

lập báo cáo tài chính
Sự hợp nhất thông tin trọng yếu

Nguyên tắc dồn tích

Trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì tất các các báo cáo tài chính đều áp dụng nguyên tắc dồn tích. Với nguyên tắc này, mọi giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. Vì việc ghi nhận doanh thu và chi phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ, cơ sở dồn tích được xem là một nguyên tắc chính yếu đối với việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.

lập báo cáo tài chính
Tham gia khóa học lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

>>> Khóa ngắn hạn – Kỹ năng lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Nguyên tắc bù trừ

Trong quá trình lập báo cáo tài chính sẽ có một số thông tin có thể bù trù cho nhau, còn một số thông tin lại không được phép bù trừ cho nhau. Ví dụ tài sản và công nợ, thu nhập và chi phí không được bù trù cho nhau. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ khiến người sử dụng khó mà hiểu được các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự tính được các luồng tiền trong tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu ở một số chỉ tiêu nào đó được phép bù trừ thì cần phải xem xét tính trọng yếu của nó để thuyết minh, diễn giải rõ ràng trong Thuyết minh báo cáo tài chính.

Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc nhất quán được phát biểu như sau: Các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Với các trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp lựa chọn lúc đầu thì phải trình bày lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó tại mục thuyết minh báo cáo tài chính với Ban giám đốc.